refundacjaNFZ

Ta strona ma charakter edukacyjny. Nie jest przeznaczona do użytku jako substytut diagnozy, leczenia, czy porady lekarskiej. Wszystkie opisywane procedury medyczne mają różne rezultaty. Efekty leczenia mogą różnić się w przypadku każdego pacjenta.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

DESTINATION GOOD HEALTH - HANNA BOREK

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad funkcjonowania i korzystania z Serwisu Internetowego Destinationgoodhealth.com (zwanego dalej „Serwisem Internetowym”) służącego do nawiązywania kontaktu z Agentem, otrzymywania przez Klientów wszelkich informacji na temat korzystania z usług medycznych, oferowanych przez współpracujące z Agentem Instytucje Partnerskie, oraz otrzymywania ze strony Agenta pomocy w zawarciu umowy z Instytucją Partnerską.
 2. Serwis Internetowy jest prowadzony przez Destination Good Health – Hanna Borek, z siedzibą w Jaworzu (zwaną dalej „Agentem”) prowadzącą działalność polegającą między innymi na doradzaniu Klientowi w korzystaniu z usług medycznych za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, oraz działalności agencyjnej (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na rzecz Instytucji Partnerskiej, mającej na celu zawarcie przez Klienta umowy o świadczenie usług medycznych z wybraną Instytucją Partnerską. W ramach swojej działalności Agent współpracuje z więcej niż jedną Instytucją Partnerską.
 3. Serwis Internetowy zawiera informację o dostępnych sposobach refinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia (zwany dalej „NFZ”) świadczonych przez Instytucje Partnerskie usług medycznych. Agent niniejszym oświadcza że powyższe informację mają charakter wyłącznie poglądowy, a Agent nie oferuje doradztwa lub pośrednictwa jakiejkolwiek natury w kontaktach Klienta z NFZ w powyższej kwestii, w szczególności Agent nie bierze żadnej odpowiedzialności za wynik kontaktów Klienta z NFZ.
 4. Pełne dane identyfikacyjne Agenta to:
 1. Firma: Destination Good Health Hanna Borek
 2. Adres:
 3. Numer NIP: 9372464657
 4. Numer REGON: 243643729
 5. Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego nie wiąże się dla Klienta z żadnymi dodatkowymi opłatami poza opłatami pobieranymi przez operatorów środków porozumiewania się na odległość (dostawcy Internetu, operatorzy telefoniczni etc.)
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego (Destinationgoodhealth.com) w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuję się Klient korzystający z Serwisu Internetowego.
 3. Korzystanie z usług świadczonych przez Agenta za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych oraz potwierdzeniu zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

§2

Wymagania techniczne

 1. Aby możliwe było bezpieczne i niezakłócone korzystanie z Serwisu Internetowego, sprzęt komputerowy, który posiada Klient, powinien spełniać następujące wymagania techniczne:
 • Posiadać połączenie z siecią Internet
 • Być wyposażony w przeglądarkę internetowa umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowyh (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www. – w wersji Microsoft Internet Explorer 7.0 , Mozilla Firefox 3.0 , Opera 9.0 (bądź analogicznych) bądź w wersjach wyższych.
 • Mieć włączoną opcję obsługi plików typu Cookies oraz Java Script.
 1. Ponadto, aby możliwe było bezpieczne i niezakłócone korzystanie z Serwisu Internetowego, Klient powinien:
 • Przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania Internetu
 • Używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je aktualizować.
 1. Wyłączenie obsługi plików Cookies nie blokuje korzystania z usług portalu, ale może powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego. W takim wypadku Agent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu braku aktywnej obsługi plików typu Cookies przez sprzęt internetowy wykorzystywany przez Klienta.

§3

Definicje

Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Agent: Destination Good Health Hanna Borek (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)

Cookies: niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez Serwis Internetowy i zapisywane na twardym dysku komputera Klienta, które Serwis Internetowy może odtworzyć przy każdym połączeniu się z nim przez komputer Klienta.

Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące konkretnej osoby, za pomocą których można bez większego wysiłku tę osobę zidentyfikować, chociaż nie jest ona wyraźnie wskazana (w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych)

Działalność agencyjna: Wszelka działalność w wykonaniu zawartej z Instytucjami Partnerskimi umowy agencyjnej (w rozumieniu art. 758 Kodeksu Cywilnego)

Instytucja Partnerska: Podmiot świadczący usługi medyczne, będący stroną zawartej z Agentem umowy agencyjnej.

Klient: osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu Internetowego, oraz korzystająca z zamieszczonego na łamach Serwisu Internetowego Formularza Kontaktowego w celu zapoznania się z proponowaną przez Agenta ofertą świadczonych usług.

Kodeks Cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. 64 nr. 16 poz. 93 ze zmianami)

Narodowy Fundusz Zdrowia: państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na podstawie statutu.

Serwis Internetowy: udostępniana Klientowi przez Agenta za pośrednictwem strony internetowej platforma, po wyrażeniu przez Klienta zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną umożliwiająca zapoznanie się z informacjami dotyczącymi świadczenia usług medycznych za granicą, oraz korzystanie z usług oferowanych przez Agenta.

Świadczenie usług drogą elektroniczną: wykonanie usługi, które następuje przez wysłanie i odebranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługa medyczna: dowolna usługa zdrowotna realizowana w obszarze medycyny (zgodnie z definicją w rozumieniu Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia)

Ustawa o ochronie danych osobowych: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr. 101 poz. 926 z poz. zmianami)

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: ustawa z dnia 27 sierpnia 2014 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U. 2004 nr. 210 poz. 2135 ze zm.)

Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. 02 nr. 144 poz.1204 ze zm.)

§4

Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

 1. Usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu Internetowego są usługami świadczonymi droga elektroniczną.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Klienta zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem,
 3. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, nie krócej jednak niż to niezbędne dla realizacji umowy o świadczenie usług medycznych zawartej między Klientem z Instytucją Partnerską.
 4. Zasady i Tryb rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Regulaminu
 5. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną moze zawrzeć jedynie pełnoletnia osoba , posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§5

Ochrona danych osobowych

 1. Agent informuje, że jest Administratorem danych osobowych Klienta pobranych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną w trybie określonym w §4 pkt 2 niniejszego Regulaminu. Podanie przez Klienta jego danych osobowych jest niezbędne do korzystania przez Klienta z usług świadczonych przez Agenta.
 2. Agent informuje również, że działa na podstawie umów agencyjnych zawartych z Instytucjami Medycznymi, w imieniu i na ich rzecz, oraz któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych Klientów, przekazanych przez Klientów w celu udzielenia informacji odnośnie możliwych świadczeń medycznych.
 3. Dane podane przez Klientów będą przetwarzane przez Agenta dla celów wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przez Instytucję Partnerską w celu udzielenia informacji odnośnie możliwych świadczeń medycznych.
 4. Agent zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych danych osobowych oraz nieudostępniania ich osobom i podmiotom nieupoważnionym. Udostępnienie danych osobowych Klienta tym osobom lub podmiotom może nastąpić wyłącznie na podstawie, wyraźnej i osobnej zgody Klienta, lub w oparciu o przepisy prawa.
 5. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany i poprawiania w każdym czasie.
 6. Z chwilą rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Agent nie będzie przetwarzać danych osobowych, z wyjątkiem tych danych które są:
 7. Przetwarzanie danych po zakończeniu umowy, o którym mowa w ust.6 niniejszego paragrafu będzie zgodne z art.19 ust 3-5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§6

Specyfika świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż z uwagi na publiczny charakter sieci internetowej, za pośrednictwem której odbywa się korzystanie z Serwisu Internetowego i korzystanie z usług Agenta świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z ryzykami właściwymi dla tego rodzaju kanałów teleinformatycznych- w szczególności działania wirusów etc.
 2. Agent zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Serwisu Internetowego bądź niektórych jego elementów (jak Formularz kontaktowy bądź adres mailowy) na czas niezbędny do prowadzenia prac technicznych, serwisowych lub mających na celu usunięcie powstałych zagrożeń i nieprawidłowości.
 3. Zawieszenie funkcjonowania Serwisu Internetowego może nastąpić również z jakichkolwiek innych przyczyn, w szczególności niezależnych od Agenta i leżących przykładowo po stronie dostawców usług teleinformatycznych, bądź będących wynikiem siły wyższej ( w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ).
 4. Agent nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, będących następstwem przerw lub zawieszenia funkcjonowania Serwisu Internetowego – bez względu na przyczynę takiego stanu rzeczy.

§7

Wypowiedzenie umowy

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust 3.
 2. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 3. Agent ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając o tym Klienta poprzez przesłanie oświadczenia w tym przedmiocie na wskazany przez Klienta do kontaktu adres elektroniczny w przypadku zawieszenia przez Agenta działania Serwisu Internetowego.
 4. Czynności dokonane przez Strony przy wykorzystaniu usług elektronicznych w czasie trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna uważa się za ważne, także po jej rozwiązaniu. Dokumenty doręczone za pomocą środków elektronicznych uważa się za skutecznie doręczone także po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług elektronicznych.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany w każdym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionego Regulaminu na łamach Serwisu Internetowego. Klient zostanie poinformowany o zmianie regulaminu i zostanie mu udostępniony nowy Regulamin, na adres email wskazany przez Klienta. Klient będzie mógł zaakceptować nowy Regulamin, bądź odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od odebrania nowego Regulaminu, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwości ogólnej.
 3. Strony dopuszczają możliwość polubownego załatwiania sporów, po uprzednim dobrowolnym , wyrażeniu zgody przez każdą ze stron na piśmie.
 4. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
 5. W razie wystąpienia różnic między poszczególnymi wersjami językowymi, obowiązywać będzie wersja polska.

Do góry

 

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Zapoznałem się i akceptuję REGULAMIN serwisu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, oraz na wykorzystywanie plików Cookie w celu realizacji usług. Mam możliwość określenia warunków przechowywania lub dostępu do Cookie w Twojej przeglądarce w celu konfiguracji usługi.

Zgadzam się